Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Gymnázium

INFO CENTRUM
TOP AKCIÍ 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 94
 • 95
 • bootstrap carousel
 • 97

ERASMUS+
 
Čo je to?

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky, či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy.


Čo to zahŕňa?

 • Príležitosti pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov na realizáciu európskych aktivít na podporu profesijného rastu v zahraničí, ako:
  • Štruktúrované kurzy alebo školenia;
  • Výučbové pobyty;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie.
 • Príležitosti pre žiakov
 • Spolupráca medzi školami a inými inštitúciami:
  • Vytvorenie medzinárodných strategických partnerstiev na spoluprácu na otázkach spoločného záujmu.
 • Spolupráca medzi školami: eTwinning
  • Učitelia môžu vytvoriť siete a spustiť spoločné triedne projekty s kolegami v Európe, využiť prístup k učebným zdrojom a využiť možnosti profesijného rastu.
 • School Education Gateway
  • portál s databázou kurzov a možnosťou vyhľadania partnerov. Európska komisia ani národná agentúra nezodpovedajú za kvalitu a obsah ponúkaných kurzov.
ERASMUS+
v šk. roku 2016/2017
 
Business English Course


London, United Kingdom

Štrukturovaný jazykový kurz sa konal v októbri 2016 v Londýne. Jeho cieľom bolo posilnenie jazykových kompetencií pre pedagógov nevyučujúcich anglický jazyk. Kurz trval päť dní. Konverzačné obraty prispeli ku zlepšeniu obratnosti v komunikácií. To malo vplyv na zlepšenie elektronickej komunikácie s zahraničnými partnermi, ktorí s nami participujú na riešení projektov. Kurz bol úzko spätý s cieľom nášho projektu Diverzita vo vzdelávaní a bol jasne špecifikovaný. Londýn ako multikultúrne a multietnické mesto ponúka príležitosti komunikovať s rôznymi národnostnými skupinami. Kurz bol ukončený certifikátom progresu.

Spracoval: Mgr. Milan Koščo
 
Benchmarking Course to Finland – The Finnish Education system


Helsinky, Finland

Štrukturovaný kurz prebiehal na prelome marca a apríla 2017. Jeho cieľom bolo predstaviť participantom fínsky vzdelávací model s jeho výsledkami, poukázať na špecifiká, odlišnosti fínskeho vzdelávania od nášho. Inšpirujúcou príležitosťou bola návšteva rôznych vzdelávacích inštitúcií (základnej školy, strednej všeobecnej školy, strednej odbornej školy, špeciálnych tried, tried kde boli začlenení migranti a podobne). Lektori kurzu vecne predstavili rôzne aspekty vzdelávania, cez dĺžky hodín, rozvrhové rozloženie, skladbu a výber predmetov, finančné zabezpečenie pedagógov a škôl, stravovací systém. Každý deň bola príležitosť na hospitácie na konkrétnych vyučovacích hodinách podľa záujmu a aprobácie. Podnetné boli prezentácie o zmenách kurikula, ktoré prebiehajú od augusta 2016 vo Fínsku a predstavujú reformu už aj tak veľmi vyspelého školského systému Fínska a vedú k veľmi aktívnemu učeniu sa prostredníctvom eliminácie klasických predmetov a zavedeniu globálneho vzdelávania. Kurz veľmi úzko korešpondoval s aktivitami nášho projektu, prispel ku zmene myslenia a jeho výsledky budeme implementovať do plánu práce školy i školského vzdelávacieho programu. Diseminácia výsledkov prebiehala na školskej úrovni. Helsinky sú mestom s veľkým množstvom jazier, ostrovov a profilujú sa ako ekologické mesto hodné navštívenia.

Spracoval: Mgr. Milan Koščo
 
Innovative Approaches to Teaching (Inovatívne prístupy vo výučbe)


Prague, 20.-24.3.2017

Skvelý kurz, v ktorom som sa dozvedela veľa nových informácií o tvorivých metódach vo výučbe anglického jazyka. Bola som v malej skupine s dvomi učiteľkami AJ z Grécka a Španielska, s ktorými som veľa komunikovala o práci v škole a školskom systéme v ich krajinách. Prvý deň kurzu bol venovaný diskusii o tom, čo tvorí modernú školu 21. storočia, o tom, čo všetko takáto škola obsahuje a predstavuje. Prepájali sme prvky klasického učenia sa jazyka so zaujimavými metódami, s umením a hľadali sme prepojenie s inými vyučovacími predmetmi. S lektorkou Kamilou sme navštívili partnerskú základnú školu, kde sme sa zúčastnili konverzačnej hodiny anglického jazyka v šiestej triede. Počas dalších dní sme pod vedením lektorky Smriti pracovali s informačnými technológiami a dozvedeli sme sa o ďalších zaujímavých webstránkach, ktoré rozvíjajú komunikačné zručnosti, schopnosti a vedomosti žiakov hravou formou. Lektorka Petra nás prostredníctvom jednoduchých úloh oboznámila s tým, ako pracovať s multikultúrnymi triedami a zapojila nás do tvorivých úloh, ktoré boli zamerané na vzájomné spoznávanie sa, spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi žiakmi v triede. Zároveň nám vysvetlila, prečo je dôležité hodnotenie práce a sebahodnotenie. Kurz bol pre mňa určite veľkým prínosom, pretože mi ukázal nové možnosti, ako urobiť vyučovaciu hodinu pútavou.

Fotogaléria. Spracovala: Mgr. Dominika Kmecová
 
ERASMUS+
v šk. roku 2015/2016
 
Project management for cross-cultural Exchange projects in Europe


Tenerife, Spain

Štrukturovaný kurz sa konal v marci 2016 na ostrove Tenerife na Kanárskych ostrovoch. Obsah a ciele seminára korešpondovali s projektovým zámerom nášho projektu a prispeli ku zlepšeniu kompetencií pedagógov i žiakov a rovnako prispel k rozšíreniu obzoru o európskych projektoch. Štrukturovaný kurz organizovalo školiace stredisko z Hamburgu a zúčastnili sa ho frekventanti z rôznych krajín Európy. Seminár pozostával s rôznych častí zameraných na definície projektov, kritériá úspešných projektov, rozvoj európskych projektov, budovanie sietí inštitúcií, posilenenie interkultúrnych kompetencií. Kvalifikovaní lektori prispeli k odbornej relevantnosti heterogénnymi aktivitami koncipovanými v jasných pozičných štruktúrach. Účastíci dostali v elektronickej a printovej podobe všetky materiály z kurzu. Seminár korešpondoval s európskym plánom rozvoja školy a diseminácia výsledkov prebiehala na školskej i oblastnej úrovni. Efekt a implementácia tohto štrukturovaného kurzu sa prejavila aj pri písaní ďalšieho projektu, ktorý bol úspešný v rámci programu Erasmus+. V rámci teambuildingových aktivít sa konali exkurzie na najvyšší vrch Španielska, sopku Teide a prehliadky vysoko položených oblastí pestovania vinnej révy a degustáciu rôznych druhov vín a syrov v stredovekých botegách s panoramatickým výhľadom na Atlantický oceán. Poďakovanie patrí Národnej agentúre programu Erasmus+ za korektný a vecný prístup pri realizácii projektu.

Spracoval: Mgr. Milan Koščo
Teach, learn and quality


Lisabon – Costa da Caparica
15.05.2016 – 20.05.2016

Hlavnými témami tohto kurzu bola kvalita vzdelávania, tímová práca pre kvalitu a rozvojové projekty v škole. Pracovali sme s profesionálnym tímom s cieľom sformulovať spoločnú víziu a misiu, ako aj stanoviť spoločné kritéria pre vyhodnocovanie kvality vzdelávania. Pozitívne hodnotím vzájomné zdieľanie názorov a diskusie s inými učiteľmi v rámci medzinárodnej spolupráce o zabezpečení kvality vzdelávania za použitia konkrétnych efektívnych nástrojov a inovatívnych metód. Mala som možnosť porovnať školské systémy, koncepcie a programy vzdelávania v rôznych krajinách Európskej únie, analyzovať nedostatky a podeliť sa o problémy, hľadať ich príčiny a následne aj funkčné riešenia. Získala som množstvo materiálov – manuály, modely a postupy s konkrétnym zameraním a nadobudla nové vedomosti, poznatky, zručnosti a skúsenosti, ktoré ma po návrate inšpirovali a motivovali rozbehnúť vlastný akčný plán. Podarilo sa mi nadviazať nové kontakty s partnerskými školami, čím vznikol priestor pre plánovanie možných spoločných projektov a mobilít do budúcnosti. Zlepšili sa moje jazykové kompetencie – komunikovalo sa v anglickom jazyku. V neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť multikulturálny aspekt kurzu – návšteva inej krajiny, spoznávanie jej kultúry, histórie, pamiatok, jazyka, obyvateľov, gastronómie atď. Úroveň tohto kurzu a jeho organizáciu hodnotím veľmi pozitívne. Príprava lektorov bola odborná a obsah jasne formulovaný a kontinuálny. Oceňujem vizuálnu stránku kurzu a dostatočný priestor na vzájomné rozhovory. Jednotlivé témy boli spracované systémom konfrontácie so skutočnými udalosťami z bežného školského života, doplnené množstvom konkrétnych ukážok. Veľmi dobre hodnotím aj mnohé praktické aktivity a modelové situácie, ktoré sme si mali možnosť vyskúšať a ktoré môžem využiť a aplikovať aj na vlastných vyučovacích hodinách so zámerom zlepšiť kvalitu vzdelávania na našej škole.

Spracovala: Mgr. Zdenka Krajňáková
 
Coaching in Education


Lisabon – Costa da Caparica
15.05.2016 – 20.05.2016Kurz bol výbornou platformou na pochopenie koučovania, na získanie nástrojov ku koučovaniu a na porozumenie zmysluplnosti využitia koučingu v škole, v biznise i v súkromí. Poskytol nám podnetný tréning, ako pristupovať k riešeniu situácií, ktoré nastanú v pracovných kolektívoch. Otvoril nám nové pohľady, obzory. Bol veľmi motivujúci a inšpirujúci. Ukázal nám, ako sa stíšiť, naučiť sa aktívne počúvať a ponúkol nám aj iné úrovne chápania komunikácie. Cvičenia boli veľkým prínosom nielen z metodického hľadiska, ale aj z hľadiska sebapoznania a sebavedomia. Na kurze sme získali nové skúsenosti, ale hlavne odvahu koučovať. Foto.

Spracovali: PaedDr. Helena Čižmárová, Mgr. Šarlota Škorvánková
 
Učiteľ nie je google


Štyria pedagógovia našej školy sa v dňoch 09/06/2016 - 10/06/2016 zúčastnili 5. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je google, ktorú organizovala spoločnosť Raabe a konala sa v Senci. Učitelia mali možnosť zúčastniť sa tréningov, seminárov, workshopov, ktoré súviseli s rôznymi stupňami vzdelávania a prispievajú k odbornému rastu pedagógov. Na otázku, či bola medzinárodná konferencia prínosom, odpovedala naša kolegyňa: "Konferencia bola podnetná, inšpiratívna a učiteľovi poskytla možnosť zvýšiť svoje odborné povedomie". V rámci semináru Ako využívať grantový systém Erasmus+ vystúpil náš kolega s disemináciou projektu Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu, ktorý realizuje naša škola v rámci programu Erasmus+. Náš projekt je jedným z najväčších na Slovensku, čo do počtu mobilít. Foto.

Spracovala: RNDr. Adriana Bariová
 
Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools


Malta je ostrovný štát v Stredozemnom mori, ktorý sa skladá z ostrovov Malta, Gozo a Comino. Vzhľadom k svojej polohe medzi Sicíliou a Tuniskom tvorí akýsi medzník medzi Európou a Afrikou či Európou a Stredným východom. Niet divu, že bola svedkom mnohých historických udalostí od starovekej vojny Kartága s Rímom až po boje v 2. svetovej vojne.

Týždeň v apríli 2016, ktorý som strávila na MALTE, bol síce krátky (ak by ste chceli vidieť VŠETKO), ale mne to stačilo. Ako učiteľka informatiky som mala čas naplno sa venovať štúdiu toho, čo ma baví - zoznámila som sa s novými aplikáciami a ich praktickým využitím na hodinách, oprášila svoje jazykové znalosti (Malta je veľmi známa svojimi kurzami anglického jazyka, študentov rôznych národností boli plné ulice) a absolvovala svoj prvý let lietadlom (len tak mimochodom :) Náš vyučujúci bol rodený Malťan, ktorý rozprával veľa a rýchlo. Ale jeho humor, znalosť histórie Malty, či odporúčania, kde po škole treba rozhodne ísť, pomáhalo v situáciach, keď sme sa "stratili" v programe či angličtine :-) Aj keď sme večer ešte museli zapnúť počítač, aby sme dokončili to, čo sme v škole nestihli či pracovali na záverečnom projekte, poobedia patrili MALTE. Od pol tretej poobede, keď mi skončilo vyučovanie, som absolvovala rôzne prehliadky a nebolo toho rozhodne málo :-) A aby som upresnila, mojím sprievodcom bol môj manžel (ktorý trávil na Malte dovolenku a plánoval naše poobedňajšie výlety). Škola ponúkala výlety s vynikajúcimi sprievodcami a my sme využili 3 z nich. A stáli naozaj za to.

Keďže moja škola (aj naše ubytovanie) boli blízko Valletty, prvá prehliadka smerovala práve tam.
(nasledujúce info som čerpala z http://www.walkers.sk/valletta.php ... a sú doplnené aj mojimi "vstupmi")
Valletta je hlavným mestom Maltského súostrovia, ktorého základný kameň bol položený 28. 3. 1566 na podnet Jeana de la Vallette. Mesto malo slúžiť ako pevnosť proti nájazdom nepriateľov.
Valletta sa rozprestiera na polostrove, ktorý je z oboch strán obklopený veľkými prírodnými prístavmi Marsamxett Harbour a Grand Harbour. Z troch strán vyčnievajú nad more hradby, ktoré chránia túto perlu ostrova. Štvrtú vnútrozemnú stranu chránia hradby predmestia Floriany a ešte aj samostatné vnútorné hradby Valletty. Mesto pôsobí naozaj nedobytným dojmom.
Vyše dvojhodinovú prehliadku si zaslúžila návšteva Katedrály sv. Jána vo Vallette. Barokový kostol bol postavený v rokoch 1573 - 1578 a bol hlavnou katedrálou Johanitov. Bolo tu pochovaných viac ako 400 rytierov a ich umelecky zdobené náhrobky nájdete na mramorovej podlahe v hlavnej lodi katedrály. Niektoré náhrobky sú naozaj originálne, hovoria o skutkoch zosnulých.

Návšteva Horných i Dolných záhrad Barrakka, pochádzajúcich z 18. storočia, nám vynahradila chýbajúcu zeleň, ktorú na ostrove budete márne hľadať (ak teda za zeleň nepovažujete aj obrovské kaktusy a iné pichľavé kríky :-) Keď si predstavíte, že kedysi sa tu prechádzali rytieri, toto miesto získa osobitné čaro. Z horných záhrad (Upper Barrakka) je pritom skvelý pohľad na na Veľký prístav (Grand Harbour) , ktorý je vlastne najhlbším a najväčším prirodzeným prístavom v Európe. Môžete vidieť taktiež pevnosť St. Angelo, ktorá bola istý čas hlavným stanoviskom de la Valetty.

Mdina je plná historických pamiatok, zážitok určite zanechá túlanie sa po úzkych uličkách, kde sa tisnú k sebe domy s rôznofarebnými dreveným balkónmi a bohato zdobené priečelia chrámov, ukrývajúce vo vnútri monumentálnu nádheru.

Nočná prehliadka (od siedmej do jedenástej večer) nás zaviedla k najzaujímavejším miestam v blízkosti hlavného mesta. Je to Trojmestie, pozostávajúce z miest Vittoriosa, Senglea a Cospicua.


Vittoriosa, známa aj ako Birgu, dostala svoje meno po Veľkom obliehaní v roku 1565. Vittoriosa zaujme Inkvizítorským palácom, ktorý je možné navštíviť. Kedysi bol palác sídlom až 62 zástupcov pápeža. Turistov určite zaujme aj kostol sv. Vavrinca, ktorý býval kláštorným kostolom rytierov ešte pred tým, než sa presťahovali do Valletty. Oplatí sa pokračovať ďalej, smerom k pevnosti Fort St. Angelo, ktorá je dobre viditeľná z Valletty. Bola veliteľským stanoviskom rytierov. Vittoriosa je plná skvostných budov a vzácnych pamiatok. Nádherný je však aj tunajší prístav, z ktorého vozia turistov na tradičných drevených člnoch do prístavu vo Vallette.

Senglea, známa aj ako l’Isla je pomenovaná podľa veľmajstra Sengleovi, ktorý ju ešte pred veľkým obliehaním opevnil. Najväčšou zaujímavosťou mesta je park Safe Haven Gardens so strážnou vežou Vedette. Jej typickou črtou je, že ju zdobia uši, oči a pelikán.

Cospicua je známa ako Bormla a je najmladším mestom z Trojmestia. Je obohnaná veľkými dvojitými hradbami, tzv. Cotonerovou líniou, pomenovanou podľa veľmajstra Cotornera.

Miniprehliadka Malty :-)

Spracovala: Ing. Lucia Palková
 
Študijné potulky po Oxforde


Oxford je univerzitné mesto známe na celom svete. Koncom roka 2015 sme ho v rámci projektu EÚ Erazmus + navštívili aj my – 5 učiteliek z našej školy (p. uč. Korfantová, Hribľanová, Guteková, Ondovčínová a Šoltisová), aby sme sa obohatili o nové vyučovacie metódy, zaujímavé fakty o Veľkej Británii a zdokonalili v angličtine. Školenia prebiehali na jazykovej škole a pracovali sme v malých medzinárodných skupinkách pod vedením anglických lektorov. V rámci školenia sme navštívili základnú a strednú školu, absolvovali prehliadku Oxfordu, videli úžasné múzeá a prechádzali sa po miestach, kde sa vzdelávajú tí najslávnejší politici, právnici, novinári, vedci a umelci. Plné zážitkov sme po lete s turbulenciami šťastne pristáli v Košiciach a nabité energiou ideme nové metódy a nápady vyskúšať v praxi. Milí žiaci a študenti, máte sa na čo tešiť! Niekoľko fotiek nájdete tu!

Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová
 
ADC College London


ADC College ponúka rok čo rok viaceré kurzy pre učiteľov angličtiny zapojených do projektu Európskou úniou Erasmus+. ADC College sa nachádza na okraji severozápadného Londýna v pokojnom, zelenom predmestí Harrow. V čase letných prázdnin v roku 2015 pani učiteľky z I.stupňa ZŠ (J. Rohaľová, sr.Abiela=K. Mihová) mali možnosť navštíviť túto vzdelávaciu inštitúciu a absolvovať kurz pod názvom British Culture and Society. Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s britskou kultúrou a spoločnosťou. Vnímať čoraz viac v medzinárodnej a multikultúrnej Európe iné kultúry okolo seba a ich spôsob života. Taktiež obohatiť hodiny angličtiny o rôzne aspekty britskej kultúry a spoločnosti a tým dosiahnuť väčšiu motiváciu žiakov, študentov v triede. Počas kurzu sme realizovali mnohé aktivity týkajúce sa britskej kultúry a spoločnosti, ako napríklad:
 • Britské vzdelávanie - prehľad britského vzdelávacieho systému
 • Neobvyklý Londýn - špecifiká Londýna (pamiatky, zaujímavé miesta)
 • Jedlo - britské jedlo a stravovacie návyky
 • Rock a Pop - britské piesne, ktoré sú zrkadlom a tvarom spoločnosti s praktickými nápadmi využitia v triede
 • Humor a Komédia - britský zmysel pre humor a jeho vplyv na kultúru a spoločnosť
 • TV a celebrity - rôzne žánre britských televíznych relácií
 • Britská literatúra - britské bestsellery a ich použitie so žiakmi
 • Angličtina v Británii - prehľad prebraných slov, akcenty, frázy
Vo voľnom čase sme spoznávali a obdivovali mnohé zaujímavosti hlavného a najväčšieho mesta Anglicka - Londýn. Veď, posúďte sami v priloženej fotogalérii.

Spracovali: pani učiteľky Mgr. Katarína Mihová (sr.Abiela) a Mgr. Jozefína Rohaľová
 
Ďakujeme, že ste aj tento rok svojimi 2 % podporili projekty na našej škole.


 
Sv. omša v kaplnke
každý piatok o 7:15 hod.

počas školského roka


Adorácia v kaplnke
vždy posledný štvrtok v mesiaci 8.00-10.00 hod.

počas školského rokaPartneri/Projekty


Ako to FUNGUJE? Iba 3 kroky, aby ste nás podporili a ani cent navyše k nákupu. KLIK!


    
© Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice. All rights reserved.