Charta zásad proti šikanovaniu

Vážení rodičia, v našej škole sa snažíme vytvoriť bezpečné prostredie pre žiakov. Máme záujem na tom, aby sa u nás všetci cítili dobre. Ale aj tá najlepšia škola nie je celkom imúnna proti výskytu a prejavom šikanovania. Chceme byť pripravení zachytiť prípadné nevhodné správanie hneď na začiatku a účinne ho zastaviť. S týmto zámerom naša škola realizovala niekoľko týždňový program tvorby Charty zásad proti šikanovaniu. Vaše deti sa spolupodieľali na jej tvorbe a sformulovali dokument, ktorého obsah budeme dodržiavať, aby sme šikanovaniu predišli. Sankcie pri výskyte šikanovania sú ukotvené v Smernici riaditeľky školy o prevencii a riešení šikanovania žiakov.
Na stenu kancelárie školskej psychologičky sme umiestnili poštovú schránku, kde môže každý žiak, študent školy i zamestnanec hodiť akékoľvek upozornenie na nevhodné správanie či prejavy šikanovania. Vedenie školy sa bude zaoberať každým podnetom.
Veríme, že sa nám v spolupráci s Vami podarí vyslať všetkým jasný signál, že na našej škole šikanovanie nemá miesto.
Chartu  zásad, ktoré vedú k tomu, aby sme na našej škole predchádzali šikanovaniu, Vám prinášame v plnom znení, tak ako ju navrhli Vaše deti:
1. Budeme sa navzájom rešpektovať bez ohľadu na výzor, farbu pleti, úroveň vzdelania, vek, postavenie.
2. Budeme sa vyjadrovať slušne a zdvorilo.
3. Budeme konať dobro, pomáhať si a spolupracovať.
4. Budeme sa vyhýbať vyvyšovaniu sa a vysmievaniu sa.
5. Budeme rešpektovať súkromie každého.
6. Budeme tolerovať odlišný názor iného.
7. Budeme sa snažiť vytvárať dobré vzťahy svojím vlastným prístupom k ľuďom okolo nás.
8. Budeme dbať na osobnú hygienu, aby sme nepodnecovali konflikty s tým spojené.
9. Budeme si všímať prejavy šikanovania a budeme ich oznamovať.
10. Budeme sa správať k ostatným tak, ako chceme, aby sa ostatní správali k nám.