Prerušená prevádzka Spojenej školy – AKTUALIZOVANÉ 30.3.2020

OZNAM

o prerušení výchovno – vzdelávacieho procesu na  Spojenej škole sv. Košických mučeníkov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.

Predbežne zmenené dôležité termíny:  

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 elektronickou formou, pomocou online dotazníka. Online dotazník a všetky náležitosti potrebné ku žiadosti, budú prístupné na webovej stránke školy, v sekcii MŠ, od 30.04.2020,8:00 hod. O poradí uchádzačov bude rozhodovať dátum a čas vyplnenia dotazníka. O prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do Materskej školy sv. Košických mučeníkov Vás budeme informovať v prvej polovici júna.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. 04. 2020 do 30. 04.2020. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou. Online dotazník a všetky podrobnosti k zápisu, budú zverejnené na webovej stránke školy v sekcii ZŠ, v termíne od 15.04.2020 do 30.04.2020. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O všetkých termínoch Vás budeme vopred informovať na stránke školy.

Talentové skúšky do základnej umeleckej školy sa uskutočnia počas dvoch kalendárnych týždňov po ukončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Presné termíny a časy budú zverejnené na našej webovej stránke v sekcii ZUŠ.

Interná časť maturitnej skúšky (ústna maturitná skúška)  sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

Ruší sa v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Ruší sa v školskom roku 2019/2020 Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl.

 

Vzhľadom na to, že ide o krízovú situáciu, termíny sa stále môžu meniť. Naďalej sledujte našu webovú stránku.

Naďalej prosíme o zodpovedný prístup rodičov a žiakov a neodporúčame zhromažďovanie v skupinkách. Pre zamedzenie možného šírenia tohto vírusu žiadame, aby žiaci ostávali v domácom prostredí.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.