Aktualita – koncoročné hodnotenie žiakov gymnázia, ZŠ a ZUŠ

Vážení rodičia,
Na základe uznesenia Pedagogickej rady školy a na základe Usmernenia Ministerstva školstva SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 prijalo vedenie školy nasledujúce stanovisko:
Záverečné hodnotenie žiakov na Spojenej škole v školskom  roku 2019/2020 bude nasledovné:
Základná škola:
1) Vo všetkých ročníkoch ZŠ sa vo výchovno-vzdelávacích predmetoch: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, biológia, geografia, dejepis, fyzika, chémia, katolícke náboženstvo a konverzácia v anglickom jazyku bude hodnotenie realizovať  formou slovného hodnotenia. 
2) Vo všetkých ročníkoch ZŠ sa výchovné predmety nebudú klasifikovať.  Uvedie sa, že žiak predmet absolvoval.
Ide o predmety: pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, občianska výchova, informatika a technika.
Gymnázium:
1) Vo všetkých ročníkoch gymnázia sa v všetky výchovno – vzdelávacie predmety sa naďalej hodnotia známkami.
2) Vo všetkých ročníkoch gymnázia sa výchovné predmety nebudú klasifikovať.  Uvedie sa, že žiak predmet absolvoval.
Ide o predmety: telesná a športová výchova, umenie a kultúra.
ZUŠ
Hudobný odbor:
Predmety: Komorná hra, štvorručná hra na klavíri – sa nebudú klasifikovať. Uvedie sa, že žiak predmet absolvoval.
Hlavné predmety: Nástrojová hra, Obligátna hra na nástroji, Hra z listu a Hudobná teória sa bude hodnotiť známkou.

Žiaci, ktorí končia 4.ročník prvej časti primárneho umeleckého vzdelávania, vypracujú test z predmetu hudobná náuka a vykonajú praktickú absolventskú skúšku (nahrávka na mobilný telefón). Pôvodný skúšobný repertoár absolventa, zložený zo  4 skladieb rôzneho štýlového charakteru a obdobia, ktorý musel vedieť žiak hrať naspamäť,  sa v súčasnej situácii zredukoval 2 skladby rôzneho štýlového charakteru a obdobia. Hra naspamäť nebude podmienkou.

Žiaci 4. ročníka druhej časti a II. stupňa zahrajú namiesto pôvodných 4 skladieb 2 skladby rôzneho štýlového charakteru a obdobia. Hra naspamäť nebude podmienkou. To isté sa týka žiakov, ktorí kontrahujú.

Žiaci v rozšírenom štúdiu zahrajú 4 skladby podľa výberu vyučujúceho, hra naspamäť nie je podmienkou.

Výtvarný odbor: absolventská téma sa určila: Tajný život na strome.

Žiaci diela odošlú svojim triednym pedagógom a oni ich vyhodnotia. Následná výstava na webovej stránke školy.

Hodnotenie: predmety Grafické techniky a modelovanie sa sa nebudú klasifikovať. Uvedie sa, že žiak predmet absolvoval.

Ostatné predmety sa budú hodnotiť známkou.

Upozornenie:
Ak by došlo ku situácii, že by niektorý žiak dosahoval neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, nekomunikoval s učiteľmi počas domáceho vzdelávaniaje možné nariadiť jeho preskúšanie do 31.8.2020
O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.
Želáme Vám veľa pokoja, zdravia a požehnania do týchto dní.