Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Vážení rodičia,

aktualizujeme Organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu platnú na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov od 5.10.2020.

Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel uvedených v tomto dokumente.

V prípade, že máte nejaké postrehy, ako by sme mohli niečo urobiť inak, lepšie, s dôverou sa na nás obráťte. Veľmi nám v tejto dobe pomôže, ak svoje podnety budete komunikovať priamo s nami.

Telefonicky na tel. čísle: 055/787 34 20

Alebo mailom na: skolakm@gmail.com

Riaditeľstvo školy v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia z 30.9.2020 upravuje organizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu nasledovne:

 • Všetky vyučovacie predmety sa budú vyučovať v súlade s vypracovaným rozvrhom.
 • Výučba predmetu telesná a športová výchova sa bude realizovať v exteriéri, v prípade nepriaznivého počasia sa vyučuje v triede len teoretickou formou.
 • Hudobná výchova sa vyučuje len teoreticky.
 • Hromadné akcie, rodičovské spoločenstvá, kultúrne, umelecké a tanečné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu sa neorganizujú (napr. imatrikulácia, stužková a pod.).

Organizácia ranného príchodu žiakov do školy:

Vstup do budovy prebieha nasledovne:

 • Cez zadný vchod vstupujú žiaci 1.ročníka a 4.A triedy, v čase od 7:30 – 8:00 hod
 • Cez hlavný vchod vstupujú žiaci základnej školy a gymnázia

Od 6:30 – 7:30 ŠKD

Žiaci sa nezhromažďujú, dodržiavajú odstup.

 • Ranný školský klub je určený predovšetkým žiakom oboch pracujúcich rodičov.
 • Materská škola a ŠKD sú v čase po 16 hodine určené predovšetkým žiakom oboch pracujúcich rodičov.
 • Cez bočný vchod vstupujú žiaci materskej školy, v čase od 6:30 – 8:00 hod. v sprievode jednej sprevádzajúcej osoby. Sprevádzajúca osoba tiež prechádza ranným filtrom, spojeným s meraním teploty a dezinfekciou rúk. Sprevádzajúca osoba sa zdržiava vo vestibule MŠ len nevyhnutný čas. Čas od 6:30 – do 7:00 hod je určený predovšetkým deťom oboch pracujúcich rodičov.
 • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter, žiak vstupuje s nasadeným rúškom, poverená osoba mu odmeria telesnú teplotu, dezinfikuje ruky. Žiak odchádza ku šatňovej skrinke, kde si odloží odev a obuv a ide do svojej triedy. V prípade, že má žiak zvýšenú teplotu, odchádza s rodičom naspäť domov, resp. je umiestnený do izolačnej miestnosti a následne kontaktovaný rodič (zákonný zástupca).
 • Žiaci materskej školy a prvého stupňa ZŠ majú odporúčané nosiť rúška. Žiaci druhého stupňa ZŠ a gymnázia nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch, vrátane triedy.
 • Všetci žiaci, aj žiaci ŠKD, nosia rúško aj v exteriéri.
 • Zákonný zástupca predkladá pri každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti( tlačivo je na webovej stránke školy a na vrátnici školy).
 • Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní.
 • Ak žiak v priebehu vyučovania bude vykazovať známky respiračného ochorenia, bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola následne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne zo školy.
 • Činnosť CVČ sa začína s podmienkou dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení, bez miešania skupín.
 • Záujmové útvary športovej povahy sú počas trvania mimoriadnej situácie prerušené.
 • Vstup do budovy cudzím osobám je zakázaný. Vo výnimočných prípadoch povoľuje riaditeľ vstup do školy. V tomto prípade je potrebné vyplniť tlačivo Vyhlásenie návštevníka školy ( k dispozícii na webovej stránke a na vrátnici školy).
 • Rodič (zákonný zástupca), ktorý sprevádza svoje dieťa do materskej školy, alebo prišiel vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, je povinný mať nasadené rúško.
 • Na komunikáciu so školou využívať predovšetkým elektronickú formu.