Opatrenia platné od 16.11.2020

Vážení rodičia,

aktuálne v Spojenej škole platí:

Pre materskú školu:

– momentálne prevádzka na tri triedy;

Pre základnú školu:

– s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku;

– vyučovanie na 1. stupni ZŠ pokračuje v nezmenenej forme, žiaci sa nemiešajú, naďalej platí nosenie rúšok, vo všetkých priestoroch školy, vrátane triedy;

– ŠKD funguje v bežnom prevádzkovom režime, žiaci sa nemiešajú a vo všetkých priestoroch školy aj pri pobyte vonku nosia rúška;

– vyučovanie na 2. stupni ZŠ prechádza na on-line vzdelávanie;

– škola na on-line vyučovanie využíva platformu MS Teams;

– podrobnejšie informácie v COVID sekcii ZŠ;

Pre gymnázium:

– naďalej pokračuje on-line vzdelávanie prostredníctvom MS Teams;

– podrobnejšie informácie o dištančnom vzdelávaní na gymnáziu

Pre ZUŠ:

– od 26. 10. do odvolania prechádza vo všetkých odboroch na online výuku prostredníctvom aplikácie MS Teams;

– podrobnejšie informácie o dištančnom vzdelávaní na ZUŠ

Pre CVČ:

– s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje prevádzka centier voľného času;

– činnosť CVČ bude naďalej prebiehať prezenčnou formou na 1.stupni ZŠ bez miešania skupín žiakov a dištančnou formou na 2.stupni ZŠ;

 

Počas on-line vyučovania platí Školský poriadok (ospravedlnenie z vyučovania, obmedzený počet vymeškaných hodín a pod. ) a taktiež Metodický pokyn č. 21 a 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ a ZŠ.

Naďalej platí, že v prípade, že by počas mimoriadneho prerušenia vyučovania bola ohrozená prevádzka školy z personálnych dôvodov, budeme Vás informovať.

V prípade akýchkoľvek iných otázok nás pokojne kontaktujte na známych telefónnych číslach alebo na riaditel@gkmke.sk

O aktuálnej situácii Vás budeme informovať na tejto stránke, resp. v COVID sekcii MŠ/ZŠ

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.