Prevádzka školy od 18.1.2021

Vážení rodičia,

od 11.1.2021 sme spustili prevádzku materskej školy a školského klubu detí pri základnej škole.

Ide o obmedzenú prevádzku, zatiaľ iba pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu. V týždni od 18.1. – 22.1.2021 bude prevádzka školy v takom istom režime.

Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
  2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
  3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
  4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
    1. materských škôl podľa písmena a),
    2. školských klubov detí podľa písmena b),
  5. špeciálnych výchovných zariadení.

Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

Monitorujeme aktuálnu situáciu a v prípade, že Ministerstvo školstva SR povolí spustiť prevádzku materských a základných škôl, stredných škôl a umeleckých škôl, sme pripravení tak urobiť. Ďakujeme Vám, že nám pomáhate pri vzdelávaní Vašich detí.

Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci dodržiavajú odporúčané epidemiologické opatrenia z dôvodu eliminovania prenosu nákazy na pôdu školy.

Školu i všetkých ktorí do nej patria pravidelne zverujeme v modlitbách pod ochranu Matky Božej a našim patrónom svätým košickým mučeníkom.

Veríme, že spoločne dokážeme prejsť aj cez toto náročné obdobie a uvidíme sa v škole.