Prevádzka školy od 22.3.2021

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 2.marca 2021 aj jeho zmeny zo dňa 19.marca 2021 a na základe odporučenia RÚVZ ponechať školy v prevádzke za stanovených podmienok, môžu od 22.3.2021 navštevovať MŠ a 1.stupeň ZŠ deti, ktorých rodičia musia pracovať. Druhý stupeň ZŠ, gymnázium a ZUŠ pokračujú v nastavenom on-line vzdelávaní.

Rodič musí predložiť čestné prehlásenie, že neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadenú karanténu, nebol ostatných 7 dní v úzkom kontakte s osobou potvrdenou alebo podozrivou na ochorenie COVID-19. V prípade požiadania musí rodič umožniť poverenému zamestnancovi školy nahliadnuť do výsledku negatívneho testu. Zároveň prehlasuje, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti. Pri nástupe detí do školy prihliadame na špecifické podmienky a potreby žiakov a ich rodičov.

V prevádzke je školský klub detí aj školská jedáleň.

Od 8. marca 2021 musia všetci zamestnanci školy používať respirátor. Žiaci 1. stupňa ZŠ musia používať rúško. Deti do 6 rokov, teda deti v MŠ nemusia mať rúško. Deti MŠ nosia rúško len pri presune do školskej jedálne.