Prevádzka školy od 3.mája 2021

Vážení rodičia,
od 3.mája 2021, pokračuje činnosť organizačných zložiek Spojenej školy takto:
  1. prevádzka v materskej škole bez obmedzenia,
  2. vzdelávanie na prvom a druhom stupni základnej školy bez obmedzenia,
  3. vzdelávanie v maturitnom ročníku gymnázia,
  4. 1.-3. ročník gymnázia pokračuje v nastavenom on-line vzdelávaní,
  5. postupne obnovujeme individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj a skupinových predmetov,
  6. pokračuje prevádzka školského klubu detí,
  7. prevádzka školskej jedálne pre deti a žiakov uvedených v bode 1 – 6 ; pre žiakov, ktorí sa naďalej vzdelávajú on-line, sa umožňuje výdaj jedál a nápojov, po dohode s vedúcou ŠJ.
Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.
Z tohto dôvodu sa menia pravidlá dokladovania bezinfekčnosti nasledovne: