Prevádzka Spojenej školy od 12.apríla 2021

Vážení rodičia,

 

na základe Rozhodnutia Ministra školstva SR zo dňa 8.apríla 2021 obnovujeme činnosť organizačných zložiek Spojenej školy od 12.4.2021 takto:
1. obnovujeme prevádzku v materskej škole,
2. obnovujeme vzdelávanie na prvom stupni základnej školy,  druhý stupeň pokračuje v nastavenom on-line vzdelávaní,
3. obnovujeme vzdelávanie na gymnáziu v maturitnom ročníku, 1.-3. ročník G pokračuje v nastavenom on-line vzdelávaní,
4. postupne obnovujeme individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
5. obnovujeme prevádzku školského klubu detí,
6. obnovujeme prevádzku školskej jedálne pre deti a žiakov uvedených v bode 1 -5 ; pre žiakov, ktorí sa naďalej vzdelávajú on-line, sa umožňuje výdaj jedál a nápojov, po dohode s vedúcou ŠJ.