PF 2022

Milí rodičia, priatelia našej školy,
do nového roka 2022 prajeme:
požehnanie Vašim rodinám, veľa lásky, múdrosti a radosti,
pevné zdravie i medziľudské vzťahy,
pokoj v srdciach i v domovoch.
Prevádzka školy od 10.1.2022:
– všetky zložky školy (MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, CVČ) sú v prevádzke bez obmedzení; prebieha prezenčné vyučovanie;
– riadime sa aktuálnym školským semaforom;
– denne monitorujeme epidemiologickú situáciu na škole;
– v prípade výskytu pozitívnej osoby postupujeme operatívne, zmenou prezenčného vzdelávania na on-line vzdelávanie;
– v prípade výskytu viacerých osôb z rôznych tried s ochorením Covid 19 kontaktujeme RÚVZ;
– rúška sú povinné pre žiakov aj v interiéri triedy;
– odporúčame priebežne vykonávať domáce Ag testy (napr. v nedeľu) a ich absolvovanie označiť v EduPage;
– telesná výchova sa naďalej učí pobytom vonku, nakoľko je telocvičňa stále v rekonštrukcii;
– minimalizujeme pohyb žiakov po škole;
– stravovanie v školskej jedálni realizujeme podľa časového harmonogramu po triedach.
Viac podrobnejších informácií nájdete na stránkach jednotlivých zložiek.