Poďakovanie

Vážení rodičia, drahí učitelia, milí študenti, žiaci,

máme za sebou ďalší školský rok 2021/2022.

Každý z nás sa posunul na svojej ceste k večnosti. Každý na mieste kde pracoval alebo sa učil, podľa svojich možností, ochoty, túžob či vnútornej motivácie prijal výzvy uplynulého roka a pracoval na sebe, na svojom raste, osobnom rozvoji. Niektorí dokázali vystúpiť aj zo svojej komfortnej zóny a spravili niečo navyše pre spoločenstvo, pre komunitu v ktorej pôsobia.

Z chýb, ktoré sme spravili a vieme o nich,  je potrebné sa poučiť. Iba hlúpy človek zopakuje chybu dvakrát.

Nebol to ľahký rok. Okolnosti neboli vždy priaznivé. Stály strašiak, neviditeľný koronavírus, ovplyvňoval chod školy, vzdelávací proces i bežný život. Keď sme sa ním pomaly naučili žiť, prišiel konflikt na Ukrajine a s ním prílev ľudí hľadajúcich prístrešie.

Vďaka finančným zbierkam rodičov, učiteľov a žiakov sme spoločne dokázali zabezpečiť bývanie a stravu šiestim žiakom a štyrom matkám. Ukázali sme, že sme spoločenstvo ľudí, ktorí bez váhania vedia podať pomocnú ruku.

Počas celého roka sme vynakladali maximálne úsilie, aby sme napriek všetkým obmedzeniam fungovali normálne.

O tom, že sa to podarilo svedčia výborné výsledky Testovania 5, Testovania 9 i Maturitnej skúšky. Vo všetkých týchto spomenutých certifikovaných meraniach sme dosiahli priemer lepší ako je národný priemer.

Tento rok sa nám podarilo získať finančné prostriedky a vďaka ním zrekonštruovať telocvičňu, aj školskú jedáleň. Opravili sme kanalizačné potrubie, doplnili nové herné prvky na ihriskách MŠ. Veríme, že sa nám aj v budúcom roku podarí pokračovať v rekonštrukciách výmenou okien v triedach, renováciou sociálnych zariadení a podlahových krytín.

Ďakujem učiteľom v každej zložke školy za nasadenie a maximálnu flexibilitu. Tento školský rok bol opäť plný nových povinností, príkazov aj zákazov. Pribudli nám týždenné covidové hlásenia a štatistiky, hlásenie  karantény z dôvodu ochorenia na Covid-19, náhle zmeny z prezenčného na on-line vzdelávanie, ranné filtre, zákaz telesnej výchovy či spevu, zákaz miešania skupín a tým komplikácie v školskom klube detí, presné časy na obed i kontroly dodržiavania opatrení. Sme vďační Bohu i našim patrónom, sv. Košickým mučeníkom, že sme to zvládli bez dopadu na psychické zdravie a so cťou. Verím, že nás prežité ťažkosti iba posilnili a v prípade, že by sa opakoval covidový scenár, budeme určite skúsenejší.

Vďaka patrí i inkluzívnemu tímu za podporu práve v covidovom období, za pomoc pri vykrývaní personálneho nedostatku, za ranný filter a skvelú hru Milujem Slovensko.

Naše poďakovanie patrí i nepedagogickým zamestnancom. V prvom rade veľmi výkonnému sekretariátu, ktorý v malom počte zvláda veľa ekonomickej a administratívnej práce. Pani upratovačkám, ktorých práca je často vnímaná ako automatická. Ďakujeme aj pani kuchárkam, ktoré nám počas celého roka pripravujú chutné obedy, novému pánovi školníkovi, ktorý sa tento rok zoznámil s našou školou, stihol opraviť mnohé pokazené veci a aj sa okúpať v striekajúcej vode z odtrhnutého radiátora. Veľmi pekne Vám ďakujeme, bez Vás by chod školy nebol možný a všetci si Vašu prácu skutočne vážime.

Naše poďakovanie patrí i Vám, milí rodičia, za pomoc a povzbudzovanie svojich detí i za to, že svojou výchovou v rodine podporujete snahu školy vychovať z detí jedinečné osobnosti. Ďakujeme, že nám pomáhate plniť našu misiu a šírite dobré meno našej školy.

Milí študenti, žiaci, každý z vás počas uplynulého roka nejako pracoval. Odmenou za Vašu námahu sú koncoročné vysvedčenia. Uvedomujem si, že v množstve záujmov, ktoré máte, je náročné nájsť si čas na veci nad rámec povinností. Avšak predsa niektorí z Vás boli ochotní obetovať svoj čas a v literárnych súťažiach získali mnoho ocenení celoslovenského i medzinárodného významu, zdarní riešitelia predmetových olympiád či výhercovia súťaží rôzneho charakteru. Ďakujeme členom redakčných rád úspešných školských časopisov, ktorí celý rok tvorivo pracovali, členom DofE tímu, ktorí celý rok tvrdo na sebe pracovali, členom Kyber Tímu, ktorí vyšli za brány školy a vzdelávali širšie okolie v počítačovej bezpečnosti, členom školskej firmy Eco Dynamit, ktorí spoznali príležitosti aj ohrozenia podnikateľského prostredia, spoluautormi originálnej knihy pre Svätého Otca Františka, členom mediálneho tímu propagujúceho našu školu, členom záchranárskeho tímu, ktorí prispeli pri organizácii celomestského dňa prvej pomoci, tímu televíznej súťaže NAJ škola a v neposlednom rade tímu školského speváckeho zboru, ktorý nás pravidelne sprevádza na svätých omšiach a v tomto roku sa mu podarilo nahrať prvé školské CD.  Vám i mnohým ďalším patrí naše uznanie.

Nemecký filozof Immanuel Kant povedal, že „Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“

Tá naša práca sa tento školský rok končí. Prajeme všetkým zaslúžený oddych po práci a pokojné leto.

Stretneme sa 5.septembra na začiatku nového školského roka.