Krásne leto!

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som sa poďakovala za úžasný rok 2022/2023:

 • učiteľom a nepedagogickým zamestnancom za to, že do svojej práce každý deň prinášali vášeň, profesionalitu, lásku k vzdelávaniu, motivovali a viedli žiakov, formovali ich pozitívny sebaobraz, sprítomňovali Boha v každodennom živote,
 • rodičom za vytváranie bezpečného rodinného zázemia, každodenného povzbudenia, bezpodmienečného prijatia svojich detí, za aktívnu spoluprácu a podporu snáh školy vychovať z detí jedinečné osobnosti, za pomoc pri organizovaní akcií i finančnú pomoc a za šírenie dobrého mena školy,
 • všetkým žiakom školy, od tých najmenších až po študentov gymnázia, za obrovskú snahu, odhodlanie, úsilie a húževnatosť pri dosahovaní svojich cieľov.

Ocenení žiaci riaditeľkou školy za uplynulý školský rok:

 • Veronika Barancová, 4. A za reprezentáciu školy, výborný prospech, nadanie na spev, tanec a šport, priateľskosť, skromnosť, zodpovednosť a ochotu vždy pomáhať.
 • Helena Bodnárová, 4. A za reprezentáciu školy, výborný prospech, účasť v speváckych súťažiach, tanec a šport, priateľskosť, skromnosť, zodpovednosť a ochotu vždy pomáhať.
 • Mária Grajcárová, 4. B za úspešnú reprezentáciu školy v literárnej súťaži Dúha, za usilovnosť a výborné edukačné výsledky.
 • Hugo Horňák, 4. B za úspešnú reprezentáciu školy v speváckej súťaži Slávik Slovenska.
 • Tobiáš Sačko, 9. A za úspešnú reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach a za miništrantskú službu na školských svätých omšiach.
 • Marko Šoffa, 9. A za úspešnú reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach a za výborný prospech počas celého štúdia na základnej škole.
 • Patrik Talárovič, Liliana Farkášová, Ester Farkášová, Karolína Kopčová za prácu v školskom časopise Čordáčik.
 • Kristína Pásztorová, 1. Ag za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských súťažiach, za prácu v školskom časopise Quo Vadis a za výborný prospech.
 • Dávid Kozák, 2. Ag za prácu v školskom Kyber tíme.
 • Juraj Šoltis, 3. Ag za výborný prospech, službu pre školu a prácu v školskej firme.

 

„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“ (Immanuel Kant)

Naša práca sa v tomto školskom roku končí. Prajeme všetkým zaslúžený oddych po práci a pokojné leto.

Stretneme sa 4. septembra… a možno skôr, niekde na pláži pri sviežom drinku 🙂

Oddýchnite si priatelia.