Milí rodičia, študenti, priatelia školy

máme za sebou náročný január.

Prebehlo polročné hodnotenie a klasifikácia, prezentovali sme sa na veľtrhu súkromných a cirkevných stredných škôl EduMet, organizovali sme Deň otvorených dverí na gymnáziu aj celodiecéznu recitačnú súťaž …a Slovo bolo u Boha… a nakoniec sme si s rodičmi i študentmi zaplesali v hoteli Centrum.

Počas januára realizovala Štátna školská inšpekcia na slovenských základných i stredných školách  anonymný prieskum na zisťovanie negatívnych javov v školskom prostredí, ako je šikanovanie, zastrašovanie, obavy zo spolužiakov či strach zo školy. Do tohto prieskumu sa zapojilo aj 225 žiakov našej školy. Vysoko oceňujeme túto aktivitu a otvorenosť našich žiakov i študentov zapojiť sa do nej.

Na základe výsledkov z dotazníka usudzujeme, že na 2.stupni ZŠ a na gymnáziu sa nám darí vytvárať bezpečné prostredie s minimálnym priestorom na šikanovanie. Sú však kolektívy, kde žiaci potvrdili výskyt šikanovania či iných negatívnych javov. Nezatvárame pred tým oči. Na pomoc sme si pozvali odborníkov z radov psychológov. Na prednášky pre žiakov, rodičov i pedagógov sme pozvali tím z OZ Tlakový hrniec. V našej škole deklarujeme minimálnu toleranciu na uvedené javy a pri akomkoľvek, i malom, podozrení spúšťame kroky na odhalenie, identifikáciu a pri potvrdení i následnú podporu pri odstraňovaní zisteného nežiadúceho javu.

O pár dní začíname obdobie pôstu. Slávenie Popolcovej stredy, krížové cesty a pôstne aktivity pre žiakov a študentov sú samozrejmosťou. Pre rodičov pripravujeme v marci pôstnu duchovnú obnovu na pálčivé témy dneška, mužstva a otcovstva…

Prorok Izaiáš nám ukazuje, aký pôst sa páči Bohu: „Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj.(Iz 58,7).

Pápež sv. Lev Veľký to povedal jednoducho: „To, čo má každý kresťan neustále robiť, má teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“

Veríme, že obdobie pôstu bude vyjadrením našej skutočnej lásky k sebe navzájom.