September v škole

Drahí priatelia,

nový školský rok je už v plnom prúde. Máme za sebou odpustovú slávnosť, jesenné účelové cvičenia, imatrikuláciu prváčikov i prvé duchovné obnovy. Ukončili sme výmenu okien, ktorú môžeme považovať za zázrak a je výsledkom našich spoločných modlitieb. Z finančných zdrojov školy sa podarilo osadiť nové žalúzie a parapety. Vďaka nadštandardnej podpore a obetavosti rodičov i učiteľov v mnohých triedach prebieha maľovanie.

Rada by som sa aj touto cestou poďakovala každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel a ešte prispeje k úprave interiéru tried. Či už finančnou pomocou, fyzicky alebo duchovne, modlitbou.

Vážení rodičia, milí učitelia veľmi si vážime Vašu podporu a pomoc.

Pred necelými 2O-timi rokmi o. arcibiskup A. Tkáč založil cirkevnú školu na Sídlisku KVP a zveril nám do správy školskú budovu. Predchádzali tomu mesiace modlitieb v rodinách, ktoré vyústili do založenia  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Dostali sme dar od Boha. Sme ako sluhovia z podobenstva o Pánovej vinici (Mk 12,1-11).

Cirkevná škola je ako vinica, je to vzácne miesto, ktoré nás má spájať. Spoločne „…znášame bremeno a horúčavu dňa…“ (Mt 20,12). Spájame sa v spoločnej misii vychovávať a vzdelávať, učiť naše deti láske k Bohu a k blížnemu, k dobrote a k milosrdenstvu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem, že dokážete darovať svoj čas a talenty v prospech Božej veci.

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie.“ (Jn 7,16a)

Nový školský rok 2023/2024

Milí priatelia,

letné prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a na dvere klope nový školský rok.

Nepôjde však o klasický začiatok. Školské priestory pripomínajú skôr stavenisko a úvod roka bude vyžadovať značnú mieru flexibility. Leto nám totižto okrem oddychu prinieslo aj príjemné prekvapenie v podobe finančnej dotácie na rekonštrukciu okien. Čulý stavebný ruch je možno badať aj zvonku. Polovica okien je vymenená, druhá polovica čaká na výmenu. Po ukončení stavebných prác by sme radi postupne vymaľovali triedy, osadili žalúzie a nové parapety. Máme veľkú radosť z tejto zmeny a neprekáža nám ani diskomfort v prvých školských dňoch.

V úvode školského roka privítame na škole o. arcibiskupa B. Bobera, ktorý slávnostnou sv. omšou na Sviatok sv. Košických mučeníkov, otvorí jubilejný 20-ty rok spojenej školy. Oslavy 20-teho výročia založenia spojenej školy vyvrcholia v júni 2024 slávnostným programom v Historickej radnici.

Veríme, že nový rok bude pre každého inšpiratívny, naplnený novými poznatkami, skúsenosťami, výzvami aj priateľstvami.

Vidíme sa 4.septembra o 8.30 hod v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP.

 

 

 

Krásne leto!

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som sa poďakovala za úžasný rok 2022/2023:

 • učiteľom a nepedagogickým zamestnancom za to, že do svojej práce každý deň prinášali vášeň, profesionalitu, lásku k vzdelávaniu, motivovali a viedli žiakov, formovali ich pozitívny sebaobraz, sprítomňovali Boha v každodennom živote,
 • rodičom za vytváranie bezpečného rodinného zázemia, každodenného povzbudenia, bezpodmienečného prijatia svojich detí, za aktívnu spoluprácu a podporu snáh školy vychovať z detí jedinečné osobnosti, za pomoc pri organizovaní akcií i finančnú pomoc a za šírenie dobrého mena školy,
 • všetkým žiakom školy, od tých najmenších až po študentov gymnázia, za obrovskú snahu, odhodlanie, úsilie a húževnatosť pri dosahovaní svojich cieľov.

Ocenení žiaci riaditeľkou školy za uplynulý školský rok:

 • Veronika Barancová, 4. A za reprezentáciu školy, výborný prospech, nadanie na spev, tanec a šport, priateľskosť, skromnosť, zodpovednosť a ochotu vždy pomáhať.
 • Helena Bodnárová, 4. A za reprezentáciu školy, výborný prospech, účasť v speváckych súťažiach, tanec a šport, priateľskosť, skromnosť, zodpovednosť a ochotu vždy pomáhať.
 • Mária Grajcárová, 4. B za úspešnú reprezentáciu školy v literárnej súťaži Dúha, za usilovnosť a výborné edukačné výsledky.
 • Hugo Horňák, 4. B za úspešnú reprezentáciu školy v speváckej súťaži Slávik Slovenska.
 • Tobiáš Sačko, 9. A za úspešnú reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach a za miništrantskú službu na školských svätých omšiach.
 • Marko Šoffa, 9. A za úspešnú reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach a za výborný prospech počas celého štúdia na základnej škole.
 • Patrik Talárovič, Liliana Farkášová, Ester Farkášová, Karolína Kopčová za prácu v školskom časopise Čordáčik.
 • Kristína Pásztorová, 1. Ag za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských súťažiach, za prácu v školskom časopise Quo Vadis a za výborný prospech.
 • Dávid Kozák, 2. Ag za prácu v školskom Kyber tíme.
 • Juraj Šoltis, 3. Ag za výborný prospech, službu pre školu a prácu v školskej firme.

 

„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“ (Immanuel Kant)

Naša práca sa v tomto školskom roku končí. Prajeme všetkým zaslúžený oddych po práci a pokojné leto.

Stretneme sa 4. septembra… a možno skôr, niekde na pláži pri sviežom drinku 🙂

Oddýchnite si priatelia.

 

 

 

Naši kolegovia ocenení primátorom

Súčasťou tohtoročných osláv Dňa mesta Košice, bolo aj odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta a kolektívom za ich významné výsledky a mimoriadne zásluhy.  Počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici si 21 laureátov prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačeka Plaketu primátora mesta a Cenu mesta Košice za rok 2022.

Medzi ocenenými boli aj dvaja naši kolegovia:

Mgr. art. Igor Dohovič – pri príležitosti životného jubilea a za mimoriadny prínos k rozvoju hudobného života v meste Košice a k výchove mladých talentov.

Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach – Mgr. Viliamovi Gurbaľovi, zbormajstrovi, pri príležitosti 30. výročia založenia a za dlhoročný významný prínos v oblasti kultúry, chrámovej a kresťanskej hudby a za výnimočnú reprezentáciu mesta Košice.

Tešíme sa, že títo dvaja významní muži sú súčasťou nášho pedagogického kolektívu.

Gratulujeme im a prajeme veľa osobných aj profesných úspechov.

 

Morálne oceňovanie zamestnancov katolíckych škôl

Mesiac apríl nám okrem sviatku Dňa Zeme prináša aj sviatok svätého Jána de La Salle, patróna učiteľov.

Ján de La Salle je zakladateľom ľudovej školy; ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), založil priemyselnú školu a ústav pre učiteľov. Školy sprístupnil pre široké vrstvy ľudu.

Pri príležitosti tohto sviatku, otec arcibiskup B.Bober, udelil pamätnú medailu sv. Ondreja, vybraným pedagogickým zamestnancom katolíckych škôl Košickej arcidiecézy.

Medzi ocenenými boli aj dve učiteľky našej cirkevnej školy:

Mgr. Šarlota Škorvánková – učiteľka matematiky a biológie na gymnáziu a Katarína Vincejová – učiteľka klavíra na našej ZUŠ. Obom kolegyniam srdečne blahoželáme.

Svätý týždeň

Vstupujeme do Svätého týždňa.

Do týždňa, ktorý zmenil svet…

Pôstny čas

Milí priatelia,

popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Nie je to až také obľúbené obdobie. Asi preto, že je poznamenané odriekaním.

Sv. Atanáz pripomína, že pôst uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, ľaká zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón.

V každom prípade platí, čo so zmyslom pre humor zasejeme, to raz budeme žať…

 

 

Fašiangy, Turíce

Po pokojných vianočných sviatkoch sme sa opäť dostali do rýchleho tempa. Máme za sebou polročnú klasifikáciu. Tento rok nás čaká zmena, žiaci už neponesú domov ani polročný výpis známok, ale rodičia si ich študijné výsledky budú môcť pozrieť na stránke EduPage.

Po náročnom období testov a skúšania sa spolu zabavíme na fašiangových zábavách. Pre deti materskej školy sa o zábavu postará Ujo Ľubo, mladší žiaci základnej školy poteší veselý deň v maskách a starším žiakom pripraví program študentská firma.

Prajeme veselý fašiangový čas