Pôstny čas

Milí priatelia,

popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Nie je to až také obľúbené obdobie. Asi preto, že je poznamenané odriekaním.

Sv. Atanáz pripomína, že pôst uzdravuje choroby, vysušuje prekypujúce telesné šťavy, zaháňa zlých duchov, ľaká zvrátené myšlienky, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očisťuje srdce, posväcuje telo a postupne človeka privádza pred Boží trón.

V každom prípade platí, čo so zmyslom pre humor zasejeme, to raz budeme žať…

 

 

Fašiangy, Turíce

Po pokojných vianočných sviatkoch sme sa opäť dostali do rýchleho tempa. Máme za sebou polročnú klasifikáciu. Tento rok nás čaká zmena, žiaci už neponesú domov ani polročný výpis známok, ale rodičia si ich študijné výsledky budú môcť pozrieť na stránke EduPage.

Po náročnom období testov a skúšania sa spolu zabavíme na fašiangových zábavách. Pre deti materskej školy sa o zábavu postará Ujo Ľubo, mladší žiaci základnej školy poteší veselý deň v maskách a starším žiakom pripraví program študentská firma.

Prajeme veselý fašiangový čas

Advent prebúdza dušu človeka

Advent prebúdza duše v nás, v belostnej vločke čakaného snehu

zvestuje ľudstvu plnosť čias – čas, čo rozsieva ľudskú nehu,

tú vzácnu nehu pre chladnúcu lásku, aby nezmĺkla v srdci človeka,

aby zvučala svetom v detskom hlásku, v ktorom sa plní túžba odveká,

obdariť šťastím kozub rodiny, v ochote srdca podať nežnú ruku všetkým, čo biedia v skuvíňaní vetra.

Cieľ tohto gesta je len jediný: vymaniť dušu zo svetského hluku, aby v zátiší pokoj Vianoc stretla.

Ján Kováčik

 

Prajeme požehnaný adventný čas

 

November v škole

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia školy,

neviem ako Vám doma, ale nám na škole plynie čas neuveriteľne rýchlo. Zdá sa, akoby sa školský rok začal iba včera a už tu máme štvrťročné hodnotenie a klasifikáciu. November sa na škole nesie v znamení dní hutného vzdelávania, kontrolných testov, skúšobného KOMPARA, klasifikačných porád a rodičovských združení. Malí druháci sa už učia korčuľovať, deviataci a tretiaci na gymnáziu spolu s výchovnými poradkyňami a psychologičkami z CPPPaP uvažujú nad výberom strednej či vysokej školy. Veľká skupina študentov s pedagógmi spozná počas niekoľkodňovej exkurzie tajomstvá stovežatej Prahy a učitelia si v rámci celodiecézneho metodického stretnutia vymenia skúsenosti z praxe.

Koniec novembra sa už dotýka adventu. Chystáme sa na tradičné viazanie adventných vencov a tešíme sa na stíšenie počas rorátnych svätých omší v školskej kaplnke. Začíname s nácvikom programu na vianočnú akadémiu. Na hodinách techniky žiaci vyrábajú výrobky na vianočné trhy.

November prináša jesenné sychravé počasie, chladné rána, farebné lístie, melancholické nálady. William K. Bryant povedal, že jeseň je posledný najkrajší úsmev v roku. Je to však aj čas na teplú šálku čaju a rozhovory s deťmi, s rodičmi, s priateľmi.

Prajeme Vám príjemné jesenné večery.

Milí priatelia školy,

nový školský rok je v plnom prúde. September uplynul veľmi rýchlo. Verím, že sa v každej rodine podarilo nastaviť týždenný rytmus, popoludňajšie aktivity v CVČ či ZUŠ.

Mesiac október nám prináša do našich domovov jeseň a do ruky ruženec. V škole si Ružencovú Pannu Máriu zvlášť uctíme podujatím Milión detí sa modlí ruženec. Okrem toho je to aj mesiac úcty k seniorom. Pri tejto príležitosti pripravujeme spoločné popoludnie detí a starých rodičov.

V októbri naša základná škola zabojuje aj v televíznej súťaži RTVS o titul NAJ škola. Držíme palce nášmu súťažnému tímu i všetkým aktívnym žiakom v hľadisku televízneho štúdia.

Gymnazisti sa tešia na tradičnú imatrikuláciu prvákov. Po zvládnutí náročných septembrových úloh budú noví žiaci oficiálne prijatí do cechu mučeníckeho.

Október je aj Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Náš KyberTím plánuje zaujímavé aktivity na zvyšovanie informačnej bezpečnosti pre žiakov aj širšiu verejnosť.

Mesiac zakončíme spoločenskou udalosťou, Voľbami 2022, ktoré sa budú konať aj na našej škole  a jesennými prázdninami, spojenými s oslavou Sviatku všetkých svätých.

Prajeme všetkým pokojné jesenné dni

 

 

Nový školský rok 2022/2023

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia školy,

prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu. Veríme, že ste si počas leta oddýchli a nazbierali dostatok zážitkov.

Tešíme sa na Vás 5. septembra o 8:30 h na slávnostnej svätej omši a potom vo vynovených priestoroch školy.

 

 

 

Poďakovanie

Vážení rodičia, drahí učitelia, milí študenti, žiaci,

máme za sebou ďalší školský rok 2021/2022.

Každý z nás sa posunul na svojej ceste k večnosti. Každý na mieste kde pracoval alebo sa učil, podľa svojich možností, ochoty, túžob či vnútornej motivácie prijal výzvy uplynulého roka a pracoval na sebe, na svojom raste, osobnom rozvoji. Niektorí dokázali vystúpiť aj zo svojej komfortnej zóny a spravili niečo navyše pre spoločenstvo, pre komunitu v ktorej pôsobia.

Z chýb, ktoré sme spravili a vieme o nich,  je potrebné sa poučiť. Iba hlúpy človek zopakuje chybu dvakrát.

Nebol to ľahký rok. Okolnosti neboli vždy priaznivé. Stály strašiak, neviditeľný koronavírus, ovplyvňoval chod školy, vzdelávací proces i bežný život. Keď sme sa ním pomaly naučili žiť, prišiel konflikt na Ukrajine a s ním prílev ľudí hľadajúcich prístrešie.

Vďaka finančným zbierkam rodičov, učiteľov a žiakov sme spoločne dokázali zabezpečiť bývanie a stravu šiestim žiakom a štyrom matkám. Ukázali sme, že sme spoločenstvo ľudí, ktorí bez váhania vedia podať pomocnú ruku.

Počas celého roka sme vynakladali maximálne úsilie, aby sme napriek všetkým obmedzeniam fungovali normálne.

O tom, že sa to podarilo svedčia výborné výsledky Testovania 5, Testovania 9 i Maturitnej skúšky. Vo všetkých týchto spomenutých certifikovaných meraniach sme dosiahli priemer lepší ako je národný priemer.

Tento rok sa nám podarilo získať finančné prostriedky a vďaka ním zrekonštruovať telocvičňu, aj školskú jedáleň. Opravili sme kanalizačné potrubie, doplnili nové herné prvky na ihriskách MŠ. Veríme, že sa nám aj v budúcom roku podarí pokračovať v rekonštrukciách výmenou okien v triedach, renováciou sociálnych zariadení a podlahových krytín.

Ďakujem učiteľom v každej zložke školy za nasadenie a maximálnu flexibilitu. Tento školský rok bol opäť plný nových povinností, príkazov aj zákazov. Pribudli nám týždenné covidové hlásenia a štatistiky, hlásenie  karantény z dôvodu ochorenia na Covid-19, náhle zmeny z prezenčného na on-line vzdelávanie, ranné filtre, zákaz telesnej výchovy či spevu, zákaz miešania skupín a tým komplikácie v školskom klube detí, presné časy na obed i kontroly dodržiavania opatrení. Sme vďační Bohu i našim patrónom, sv. Košickým mučeníkom, že sme to zvládli bez dopadu na psychické zdravie a so cťou. Verím, že nás prežité ťažkosti iba posilnili a v prípade, že by sa opakoval covidový scenár, budeme určite skúsenejší.

Vďaka patrí i inkluzívnemu tímu za podporu práve v covidovom období, za pomoc pri vykrývaní personálneho nedostatku, za ranný filter a skvelú hru Milujem Slovensko.

Naše poďakovanie patrí i nepedagogickým zamestnancom. V prvom rade veľmi výkonnému sekretariátu, ktorý v malom počte zvláda veľa ekonomickej a administratívnej práce. Pani upratovačkám, ktorých práca je často vnímaná ako automatická. Ďakujeme aj pani kuchárkam, ktoré nám počas celého roka pripravujú chutné obedy, novému pánovi školníkovi, ktorý sa tento rok zoznámil s našou školou, stihol opraviť mnohé pokazené veci a aj sa okúpať v striekajúcej vode z odtrhnutého radiátora. Veľmi pekne Vám ďakujeme, bez Vás by chod školy nebol možný a všetci si Vašu prácu skutočne vážime.

Naše poďakovanie patrí i Vám, milí rodičia, za pomoc a povzbudzovanie svojich detí i za to, že svojou výchovou v rodine podporujete snahu školy vychovať z detí jedinečné osobnosti. Ďakujeme, že nám pomáhate plniť našu misiu a šírite dobré meno našej školy.

Milí študenti, žiaci, každý z vás počas uplynulého roka nejako pracoval. Odmenou za Vašu námahu sú koncoročné vysvedčenia. Uvedomujem si, že v množstve záujmov, ktoré máte, je náročné nájsť si čas na veci nad rámec povinností. Avšak predsa niektorí z Vás boli ochotní obetovať svoj čas a v literárnych súťažiach získali mnoho ocenení celoslovenského i medzinárodného významu, zdarní riešitelia predmetových olympiád či výhercovia súťaží rôzneho charakteru. Ďakujeme členom redakčných rád úspešných školských časopisov, ktorí celý rok tvorivo pracovali, členom DofE tímu, ktorí celý rok tvrdo na sebe pracovali, členom Kyber Tímu, ktorí vyšli za brány školy a vzdelávali širšie okolie v počítačovej bezpečnosti, členom školskej firmy Eco Dynamit, ktorí spoznali príležitosti aj ohrozenia podnikateľského prostredia, spoluautormi originálnej knihy pre Svätého Otca Františka, členom mediálneho tímu propagujúceho našu školu, členom záchranárskeho tímu, ktorí prispeli pri organizácii celomestského dňa prvej pomoci, tímu televíznej súťaže NAJ škola a v neposlednom rade tímu školského speváckeho zboru, ktorý nás pravidelne sprevádza na svätých omšiach a v tomto roku sa mu podarilo nahrať prvé školské CD.  Vám i mnohým ďalším patrí naše uznanie.

Nemecký filozof Immanuel Kant povedal, že „Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“

Tá naša práca sa tento školský rok končí. Prajeme všetkým zaslúžený oddych po práci a pokojné leto.

Stretneme sa 5.septembra na začiatku nového školského roka.

Jún na škole

Milí rodičia, študenti, žiaci, priatelia školy,

je to takmer neuveriteľné, ale rozbehnutý školský rok sa pomaly chýli ku koncu…..

Tento mesiac je posledným pracovným a zároveň veľmi dynamickým mesiacom školského roka.

Jún otvorí Deň detí, ktorý sa slávi už takmer 100 rokov na celom svete. Inak tomu nebude ani na našej škole. Tento deň nám spríjemnia zaujímavé atrakcie, hudba či prekvapenia. Nezabudneme ani na mladých svätcov.

V júni prebehnú posledné rodičovské spoločenstvá a komunitný deň, ktorý máme pripravený na sobotu 11.6.2022.

Druhá polovica mesiaca bude patriť celoročnému hodnoteniu, klasifikačným poradám, triednym výletom a 29.júna 2022 slávnostnému ukončeniu školského roka v kostole Božieho milosrdenstva.

Veríme, že i tento náročný mesiac spolu zvládneme.

Prajeme veľa síl a turíčnu radosť.