Už 20 rokov s Vami

Rezervácia lístkov na sekretariáte školy.

Kontakt:

office@gkmke.sk

tel. číslo: 0911 872 801

 

Milí rodičia, žiaci, priatelia školy

aktuálne na celom Slovensku prebiehajú maturitné skúšky.

Ani naše gymnázium nie je výnimkou. Slovenský jazyk, anglický jazyk a matematika sú predmety z ktorých sa písomnou formou maturuje v marci. V máji čakajú študentov ešte ústne maturitné skúšky. Úspešnosť našich študentov na maturite je v porovnaní s rovesníkmi obvykle nad celoslovenským priemerom.

V marci nás čaká aj Testovanie deviatakov, ktoré taktiež preverí úroveň vedomostí žiakov. Deviataci po náročnej príprave a testovaní odcestujú v sprievode pána kaplána a triednych učiteľov na exkurziu do poľského mesta Krakov, soľnej bane Wieliczky a Osvienčimu. Veríme, že ich táto expedícia naplní novými poznatkami, zážitkami na celý život a zanechá v nich hlbokú ľudskú stopu.

Milí priatelia, obdobie pôstu je už v druhej polovici. Spoločne s pani Renátou Ocilkovou, ktorá prednáša a publikuje na témy výchovy k manželstvu a rodičovstvu ako aj o bioetických témach, sme absolvovali duchovnú obnovu. Uvažovali sme o láske medzi mužom a ženou, rodovej rovnosti, o sexuálnej príťažlivosti, ale aj o pochybnostiach v pohlavnej identite.

Vo Veľkom týždni nás čakajú krížové cesty a duchovná obnova pre zamestnancov školy.

Veríme, že v čase do Veľkej noci dokážeme ešte viac prehĺbiť naše vzťahy.

Prajeme Vám pokojné prežívanie druhej polovice pôstu.

 

 

 

 

Milí rodičia, študenti, priatelia školy

máme za sebou náročný január.

Prebehlo polročné hodnotenie a klasifikácia, prezentovali sme sa na veľtrhu súkromných a cirkevných stredných škôl EduMet, organizovali sme Deň otvorených dverí na gymnáziu aj celodiecéznu recitačnú súťaž …a Slovo bolo u Boha… a nakoniec sme si s rodičmi i študentmi zaplesali v hoteli Centrum.

Počas januára realizovala Štátna školská inšpekcia na slovenských základných i stredných školách  anonymný prieskum na zisťovanie negatívnych javov v školskom prostredí, ako je šikanovanie, zastrašovanie, obavy zo spolužiakov či strach zo školy. Do tohto prieskumu sa zapojilo aj 225 žiakov našej školy. Vysoko oceňujeme túto aktivitu a otvorenosť našich žiakov i študentov zapojiť sa do nej.

Na základe výsledkov z dotazníka usudzujeme, že na 2.stupni ZŠ a na gymnáziu sa nám darí vytvárať bezpečné prostredie s minimálnym priestorom na šikanovanie. Sú však kolektívy, kde žiaci potvrdili výskyt šikanovania či iných negatívnych javov. Nezatvárame pred tým oči. Na pomoc sme si pozvali odborníkov z radov psychológov. Na prednášky pre žiakov, rodičov i pedagógov sme pozvali tím z OZ Tlakový hrniec. V našej škole deklarujeme minimálnu toleranciu na uvedené javy a pri akomkoľvek, i malom, podozrení spúšťame kroky na odhalenie, identifikáciu a pri potvrdení i následnú podporu pri odstraňovaní zisteného nežiadúceho javu.

O pár dní začíname obdobie pôstu. Slávenie Popolcovej stredy, krížové cesty a pôstne aktivity pre žiakov a študentov sú samozrejmosťou. Pre rodičov pripravujeme v marci pôstnu duchovnú obnovu na pálčivé témy dneška, mužstva a otcovstva…

Prorok Izaiáš nám ukazuje, aký pôst sa páči Bohu: „Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj.(Iz 58,7).

Pápež sv. Lev Veľký to povedal jednoducho: „To, čo má každý kresťan neustále robiť, má teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“

Veríme, že obdobie pôstu bude vyjadrením našej skutočnej lásky k sebe navzájom.

 

PF 2024

Milí priatelia,

s Božou pomocou sme spolu prežili ďalší v rok slede,
nech ruka Božia pevne a iste nás v tom novom vedie.

Nech dary jeho milosti nás po celý rok chránia,
vyprosujeme všetkým lásku, múdrosť a hojnosť požehnania.

S úprimnosťou svoje čaše dvíhame
a šťastný celý rok 2024 každému prajeme!

Zamestnanci Spojenej školy sv. Košických mučeníkov

Advent

Milí priatelia,

domovy i naše školské priestory už zdobia okrúhle adventné vence. Kruh znamená nekonečnú večnosť i spoločenstvo. Fialová farba symbolizuje pokánie a prípravu na blížiace sa sviatky. Tak ako postupne pribudne svetla na adventnom venci, tak nech ho postupne pribúda aj v našich srdciach, v našom školskom spoločenstve i v rodinách.

Advent je obdobím, keď sa každý z nás musí aspoň trochu izolovať od hystérie sekulárneho sveta. Pápež František nám pripomenul: “Advent je cesta do Betlehema. Nechajme sa pritiahnuť svetlom Boha, ktorý sa stal človekom.” Radi by sme aj my prežili tento čas čo najlepšie v spoločenstve s Vami. Preto sme pre Vás pripravili duchovnú obnovu, rorátne sv. omše s tradičnými raňajkami i vianočnú akadémiu.

Veríme, že sa nám podarí spolu s Vami vytvoriť spoločenstvo, ktoré využije čas adventu na to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a zároveň sa hlbšie pripravili na blížiace sa vianočné sviatky.

Nech vrchy spolu plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude súdiť svet spravodlivo a národy spravodlivo. (Žalm 98:8-9)

Tichý jesenný čas

Milí priatelia,

tichý jesenný čas nám okrem sychravého počasia prináša i dlhšie večery, ktoré priam pozývajú na rozhovory v rodine pri dobrej večeri alebo na chvíle pri dobrej knihe či štúdiu so šálkou horúceho čaju.

V škole pracujeme všetci spolu naplno. Ostatné dni priniesli viacero vydarených akcií. Z mnohých spomeniem napríklad umelecké popoludnie pre seniorov, na ktorom participovali všetky organizačné zložky, vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti pre obyvateľov centra Dorka, celoškolský Deň európskych jazykov či prvý školský SWAP.

Najbližšie obdobie nám prinesie trocha oddychu v podobe jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých. Po tomto krátkom oddychu nás čaká stužková slávnosť maturantov, štvrťročná klasifikácia i katarínska zábava.

A popritom všetkom spolu tvorivo pripravujeme pravidelné akcie ako viazanie adventných vencov a prekvapenie k 20.výročiu školy.

Prajeme Vám pokojný tichý jesenný čas, nech prinesie pokoj a stíšenie i do Vašich rodín.

September v škole

Drahí priatelia,

nový školský rok je už v plnom prúde. Máme za sebou odpustovú slávnosť, jesenné účelové cvičenia, imatrikuláciu prváčikov i prvé duchovné obnovy. Ukončili sme výmenu okien, ktorú môžeme považovať za zázrak a je výsledkom našich spoločných modlitieb. Z finančných zdrojov školy sa podarilo osadiť nové žalúzie a parapety. Vďaka nadštandardnej podpore a obetavosti rodičov i učiteľov v mnohých triedach prebieha maľovanie.

Rada by som sa aj touto cestou poďakovala každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel a ešte prispeje k úprave interiéru tried. Či už finančnou pomocou, fyzicky alebo duchovne, modlitbou.

Vážení rodičia, milí učitelia veľmi si vážime Vašu podporu a pomoc.

Pred necelými 2O-timi rokmi o. arcibiskup A. Tkáč založil cirkevnú školu na Sídlisku KVP a zveril nám do správy školskú budovu. Predchádzali tomu mesiace modlitieb v rodinách, ktoré vyústili do založenia  Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Dostali sme dar od Boha. Sme ako sluhovia z podobenstva o Pánovej vinici (Mk 12,1-11).

Cirkevná škola je ako vinica, je to vzácne miesto, ktoré nás má spájať. Spoločne „…znášame bremeno a horúčavu dňa…“ (Mt 20,12). Spájame sa v spoločnej misii vychovávať a vzdelávať, učiť naše deti láske k Bohu a k blížnemu, k dobrote a k milosrdenstvu. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem, že dokážete darovať svoj čas a talenty v prospech Božej veci.

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie.“ (Jn 7,16a)

Nový školský rok 2023/2024

Milí priatelia,

letné prázdniny sa pomaly chýlia ku koncu a na dvere klope nový školský rok.

Nepôjde však o klasický začiatok. Školské priestory pripomínajú skôr stavenisko a úvod roka bude vyžadovať značnú mieru flexibility. Leto nám totižto okrem oddychu prinieslo aj príjemné prekvapenie v podobe finančnej dotácie na rekonštrukciu okien. Čulý stavebný ruch je možno badať aj zvonku. Polovica okien je vymenená, druhá polovica čaká na výmenu. Po ukončení stavebných prác by sme radi postupne vymaľovali triedy, osadili žalúzie a nové parapety. Máme veľkú radosť z tejto zmeny a neprekáža nám ani diskomfort v prvých školských dňoch.

V úvode školského roka privítame na škole o. arcibiskupa B. Bobera, ktorý slávnostnou sv. omšou na Sviatok sv. Košických mučeníkov, otvorí jubilejný 20-ty rok spojenej školy. Oslavy 20-teho výročia založenia spojenej školy vyvrcholia v júni 2024 slávnostným programom v Historickej radnici.

Veríme, že nový rok bude pre každého inšpiratívny, naplnený novými poznatkami, skúsenosťami, výzvami aj priateľstvami.

Vidíme sa 4.septembra o 8.30 hod v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP.

 

 

 

Krásne leto!

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som sa poďakovala za úžasný rok 2022/2023:

 • učiteľom a nepedagogickým zamestnancom za to, že do svojej práce každý deň prinášali vášeň, profesionalitu, lásku k vzdelávaniu, motivovali a viedli žiakov, formovali ich pozitívny sebaobraz, sprítomňovali Boha v každodennom živote,
 • rodičom za vytváranie bezpečného rodinného zázemia, každodenného povzbudenia, bezpodmienečného prijatia svojich detí, za aktívnu spoluprácu a podporu snáh školy vychovať z detí jedinečné osobnosti, za pomoc pri organizovaní akcií i finančnú pomoc a za šírenie dobrého mena školy,
 • všetkým žiakom školy, od tých najmenších až po študentov gymnázia, za obrovskú snahu, odhodlanie, úsilie a húževnatosť pri dosahovaní svojich cieľov.

Ocenení žiaci riaditeľkou školy za uplynulý školský rok:

 • Veronika Barancová, 4. A za reprezentáciu školy, výborný prospech, nadanie na spev, tanec a šport, priateľskosť, skromnosť, zodpovednosť a ochotu vždy pomáhať.
 • Helena Bodnárová, 4. A za reprezentáciu školy, výborný prospech, účasť v speváckych súťažiach, tanec a šport, priateľskosť, skromnosť, zodpovednosť a ochotu vždy pomáhať.
 • Mária Grajcárová, 4. B za úspešnú reprezentáciu školy v literárnej súťaži Dúha, za usilovnosť a výborné edukačné výsledky.
 • Hugo Horňák, 4. B za úspešnú reprezentáciu školy v speváckej súťaži Slávik Slovenska.
 • Tobiáš Sačko, 9. A za úspešnú reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach a za miništrantskú službu na školských svätých omšiach.
 • Marko Šoffa, 9. A za úspešnú reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach a za výborný prospech počas celého štúdia na základnej škole.
 • Patrik Talárovič, Liliana Farkášová, Ester Farkášová, Karolína Kopčová za prácu v školskom časopise Čordáčik.
 • Kristína Pásztorová, 1. Ag za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských súťažiach, za prácu v školskom časopise Quo Vadis a za výborný prospech.
 • Dávid Kozák, 2. Ag za prácu v školskom Kyber tíme.
 • Juraj Šoltis, 3. Ag za výborný prospech, službu pre školu a prácu v školskej firme.

 

„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“ (Immanuel Kant)

Naša práca sa v tomto školskom roku končí. Prajeme všetkým zaslúžený oddych po práci a pokojné leto.

Stretneme sa 4. septembra… a možno skôr, niekde na pláži pri sviežom drinku 🙂

Oddýchnite si priatelia.